Search
  • Chatpon Kongudom

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว ผ่าน แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

การแจ้งที่พักคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง ซึ่งเจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย มีหน้าที่จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

โดยในการดำเนินการแจ้งที่พักของคนต่างด้าวตาม มาตรา 38ฯ นั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กำหนดรูปแบบและวิธีให้บริการเพื่อผู้มาขอรับบริการได้เลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการดังนี้

• นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผุ้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง หรือ

• แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ

• แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet)

ล่าสุดได้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นของ Royal Thai Police ได้เปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นชื่อว่า“Section 38”รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง IOSและ Androidทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการแจ้งที่พักอาศัยสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสะดวกสบายมากขึ้น เพียงแค่กรอกรายละเอียดลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรก ต้องทำการลงทะเบียนก่อนถึงจะสามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่นได้

ซึ่งในการลงทะเบียนนั้นสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง ผู้ยื่นที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยกรอกรายละเอียดที่พักอาศัย ที่ชาวต่างชาตินั้นเข้าพักอาศัย พร้อมกับทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารต้องที่ใช้ประกอบการแจ้งเข้าพักของคนต่างชาติที่มีการเซ็นรับรองสำเนาแล้ว อาทิเช่น สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน, สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติที่เข้าพักอาศัย ฯลฯ

นอกจากนี้หลังจากที่ดำเนินการแจ้งที่พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว เราก็ยังสามารถที่จะทำการตรวจสอบสถานะการแจ้งที่พักคนต่างด้าวผ่านแอปพลิเคชั่น“Section 38”รวมถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารอื่นๆของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้อีกด้วย


360 views