• Chatpon Kongudom

คสช ผ่อนปรน 4 มาตรา ของพ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

ตามที่ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ส่งผลให้นายจ้าง และลูกจ้างต่างด้าวบางส่วนไม่สามารถปรับตัวได้ ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงใช้อำนาจตามมาตรา 44 มีคำสั่งให้ผ่อนปรน กฎหมายดังกล่าวใน 4 มาตรา คือ ให้มาตรา 101, 102, 119, 122 ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/176/21.PDF 


40 views0 comments

Recent Posts

See All